skip to Main Content
Visie

In Nederland staat de gezondheidszorg hoog aangeschreven. Daar staat tegenover dat de zorgvraag steeds complexe wordt. Zorginstellingen lopen organisatorisch vast doordat ze niet weten hoe ze tijdig moeten inspelen op deze veranderingen, waarbij financiële gevolgen niet kunnen uitblijven. Matric Organisatieadvies begeleidt instellingen naar een toekomst waarin ze weer grip krijgen op kwaliteit en efficiency.

 Oorzaken van problemen

Ogenschijnlijk komt een zorginstelling in problemen doordat ze haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. Veelal is de dieperliggende oorzaak van organisatorische aard, zoals een ondoordachte zorglogistiek en inefficiënte planning. Matric Organisatieadvies herkent deze structurele pijnpunten in de zorgsector.

Grip op zorgkwaliteit en kosten

Voor de meeste zorginstellingen ligt de oplossing in het optimaliseren van de bestaande organisatie op basis van vooraf geformuleerde doelstellingen. Zorginstellingen die samen met Matric Organisatieadvies dit traject zijn ingestapt, leveren een hogere kwaliteit van zorg en hebben weer grip op hun kostenstructuur.

Keuzes durven maken

Resultaten boeken kan alleen als de vinger op de zere plek wordt gelegd. Matric Organisatieadvies doet dat. Wij durven aan te sturen op noodzakelijke veranderingen in de aansturing van de organisatie, op de noodzakelijke procesoptimalisatie en desnoods op het schrappen van onrendabele activiteiten. Want door het aanscherpen van de kerncompetenties wordt het onderscheidend vermogen van de zorginstelling groter, de organisatie eenvoudiger en het rendement beter.

Efficiënter en financieel gezond

Kortom, Matric Organisatieadvies ondersteunt bij het inspelen op de veranderende zorgvraag. Ons doel is om samen met u een hogere kwaliteit van zorgverlening te realiseren met een efficiëntere organisatie die ook op de langere termijn betere financiële resultaten oplevert.

  • We brengen op basis van onze brede kennis van de zorg uw situatie in kaart
  • We stellen samen met u de uitgangspunten voor het gewenste eindresultaat vast
  • We passen samen met u de organisatie en processen hierop aan.

Want goede zorg mag wat opleveren!

De drie kernwaarden van Matric Organisatieadvies

Inspireren – Elke verandering is voor een zorginstelling een kans om de eigen situatie te (her)overwegen, om nieuwe doelen te formuleren en daarvoor oplossingsrichtingen te ontwikkelen.

Co-creëren – Samen met een externe partij werken aan het verbeteren van de eigen organisatie, zorgt voor creatieve en passende oplossingen en creëert draagvlak voor verandering.

Realiseren – Hoe helder, logisch, praktisch en haalbaar oplossingen ook zijn, ze zijn pas effectief als ze goed zijn geïmplementeerd en geborgd binnen de organisatie.

“De grootste successen zijn degene die je kunt delen met allen die ze mogelijk gemaakt hebben.”

Back To Top